Animals

To display this wordlist as online flash cards or as a multiple choice vocabulary quiz, click the navigation links to the right.

Printable PDF Flashcards (English + Pinyin -> Chinese)
Printable PDF Flashcards (English -> Chinese + Pinyin)animal   dòng wù   动物 animal / dòng wù / 动物
bird   niǎo   bird / niǎo / 鸟
butterfly   hú dié   蝴蝶 butterfly / hú dié / 蝴蝶
cat   māo   cat / māo / 猫
chicken     chicken / jī / 鸡
cow   niú   cow / niú / 牛
dog   gǒu   dog / gǒu / 狗
dragon   lóng   dragon / lóng / 龙
duck     duck / yā / 鸭
elephant   dà xiàng   大象 elephant / dà xiàng / 大象
fish     fish / yú / 鱼
goat   shān yáng   山羊 goat / shān yáng / 山羊
horse     horse / mǎ / 马
lion   shī zi   狮子 lion / shī zi / 狮子
monkey   hóu   monkey / hóu / 猴
mouse   lǎo shǔ   老鼠 mouse / lǎo shǔ / 老鼠
pet   chǒng wù   宠物 pet / chǒng wù / 宠物
pig   zhū   pig / zhū / 猪
rabbit     rabbit / tù / 兔
rat   shǔ   rat / shǔ / 鼠
rooster   xióng jī   雄鸡 rooster / xióng jī / 雄鸡
sheep   yáng   sheep / yáng / 羊
snake   shé   snake / shé / 蛇
spider   zhī zhū   蜘蛛 spider / zhī zhū / 蜘蛛
tiger   lǎo hǔ   老虎 tiger / lǎo hǔ / 老虎


carte éclair, chines, chinesisch, chino, words, vocab, vocabulary, vokabular, cinese, pdf to be printed, printables, free, gratis
Copyright 2019 Seterra AB · Privacy Policy · Map Quiz Game